SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOK 2019

Szerző: P. Berkes Judit Kategória: Adóhírek Közzétéve: 2018.09.26

SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOK 2019

2018.július 25-én került kihirdetésre a 2018. évi XLI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, amely számviteli szabályokat is érint. Ezekből összegyűjtöttük a legfontosabbakat.

 1.  Már az ügyvédi irodákis választhatják a KATA szerinti adózást, így ők kikerülnek a Számviteli törvény hatálya alól.  (Szt. 2. §)
 2. IFRS szerinti beszámoló készítése esetén a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítését olyan személy végezheti, aki IFRS regisztrálási szakterületen szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában. A július 26-tól hatályos módosítás lehetővé teszi, hogy IFRS minősítéssel, IFRS minősítéshez kapcsolódó szakmai minősítő vizsga követelményeinek való megfelelésre vonatkozó igazolással, vagy IFRS mérlegképes könyvelői szakképesítés-ráépüléssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgálók is készíthessenek IFRS szerint összeállított beszámolót. (Szt. 10. § (6) b))
 3. A beszámoló készítés és a könyvvezetés pénznemének a létesítő okiratban rögzített pénznemmel kell megegyeznie. (Szt. 17. § (5b))
 4. A módosítás lehetőséget biztosít a költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatások valószínűsíthetően várható összegének elhatárolására. Amennyiben a költségek, ráfordítások már az üzleti évben felmerültek, azonban a támogatásból eredő bevétel csak az azt követő évben kerül be a könyvekbe (vagyis utófinanszírozás valósul meg), az összemérés elvének érvényesülése sérül. A módosítás értelmében aktív időbeli elhatárolás képezhető a támogatás várható összegére, melyet a kapott támogatás elszámolásakor, vagy a támogatás meghiúsulásakor kell megszüntetni. (Szt. 33. § (7))
 5. A vagyoni értékű jogokra is kiterjesztésre került a korábban más vagyontárgyakra már érvényes rendelkezés, mely szerint az apportált vagyoni értékű jogesetén is a könyv szerinti értékét meghaladó összeget az egyéb bevételek között kell kimutatni. (Szt. 77. § (3) k))
 6. Követelés engedményezésesorán, amennyiben a vállalkozó a követelést a forgóeszközök között mutatta ki, a követelésnek az engedményes által elismert értékét egyéb bevételként kell elszámolni a követelés átruházásakor. (Szt. 77. § (3) d))
 7. befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott átruházott (engedményezett) követeléseladási ára (az engedményes által elismert értéke) és a könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet a pénzügyi műveletek bevételei között, azon belül  pedig befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételként, árfolyamnyereségként kell kimutatni. A veszteségjellegű különbözet – ezzel összhangban – a befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek közé kerül. (Szt. 84. § (3) g) és 85. § (1a) e))
 8. Az egyéb szolgáltatások költségei közé sorolja a jogszabály a hitelintézetek által a negatív hozamként felszámított összeget(negatív kamatot), amely a hitelintézetnek a betét kezeléséért, pénz őrzéséért fizetett szolgáltatási díjjal egyenértékű. Szt. 78. § (4))
 9. Minden vállalkozás, melynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták, üzleti jelentésében vállalatirányítási nyilatkozatotköteles közzétenni. A szabályozás szerint a nyilvánosság számára történő hozzáférést a vállalkozások az üzleti jelentésükben tudják biztosítani, vagy pedig a vállalkozó holnapján egy dokumentumban, amelyre az üzleti jelentés hivatkozást tartalmaz. (Szt. 95/B. §)
 10. A nyersanyag-kitermelő iparágban működő vagy a természetes erdők fakitermelésével foglalkozó vállalkozók évente a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentéstkészítenek bizonyos feltételek fennállása esetén. (Szt. 134/B § (6a))
 11. A cash flow-kimutatásban a hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek, valamint ezek törlesztése, megszüntetése, beváltása korábban a finanszírozási cash flow-ban került kimutatásra, az új szabályok szerint viszont ezeket a befektetési cash flow-ban kell a jövőben kimutatni. (Szt. 7.számú melléklet)

hu_HUHungarian